Znalecký posudok č. 6/2017 - Ing. Miroslava Juritková

Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 2150/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2, k.ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 30/2015 z časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2150/4 – ostatné plochy vo výmere 30374 m2, k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 (vedený ako majetkoprávne neusporiadaný), ktorý vznikol z pozemku pred ZMVM parc.č. 6001/13 k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.6.2017 | Počet zobrazení: 498
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.