Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií

Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2 a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studená, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto dohode a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve. Záväzok vykonávať pre objednávateľa dielo v zmysle predchádzajúcej vety vzniká zhotoviteľovi okamihom doručenia písomnej objednávky vystavenej zhotoviteľom v zmysle čl. lI. tejto zmluvy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.6.2017 | Počet zobrazení: 1529
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.