Znalecký posudok č. 43/2017 - Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2026/2, 2026/3, k.ú. Petržalka , ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 30/2017, k.ú. Petržalka, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 03.03.2017 pod číslom 429/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc č. 2026, k.ú. Petržalka pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.5.2017 | Počet zobrazení: 453
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.