Znalecký posudok č. 42/2017 - Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty • vecného bremena: práva stavby polopodzemných kontajnerov na odpad na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 432/9, 10, 11, k.ú. Vrakuňa, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 31/2017, k.ú. Vrakuňa, ktorý bol vyhotovený GKK geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, autorizačne overený Ing. J. Križanom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 07.03.2017 pod číslom 436/2017, odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ parc č. 432/1, k.ú. Vrakuňa pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.5.2017 | Počet zobrazení: 578
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.