Znalecký posudok č. 34/2017 - Ing. Iveta Engelmanová

Stanovenie všeobecnej hodnoty - vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na novovytvorených dieloch 1, 2, 3, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 5/2017, k.ú. Petržalka, ktorý bol vyhotovený GEOVIA s.r.o. dňa 11.02.2017, autorizačne overený Ing. F. Megom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 15.02.2017 pod číslom 329/2017, na pozemkoch „KN C“ parc č. 5203/80, 5105/439, 5105/37, k.ú. Petržalka pre účel zamýšľaného majetkoprávneho vyporiadania
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.5.2017 | Počet zobrazení: 514
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.