Znalecký posudok č. 5/2017 - Ing. Miroslava Juritková

stanovenia všeobecnej hodnoty:
- nehnuteľností vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a to : novovytvorená parc.č. 21293/47 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 195 m2, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 22/2017 zo dňa 23.2.2017 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 21293/18 k.ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656; novovytvorená parc.č. 21293/48 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 89 m2, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 22/2017 zo dňa 23.2.2017 z pozemku registra „C“ KN parc.č. 21293/3 k.ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656 a
- nehnuteľností vo vlastníctve Twin City a.s., a to : parc.č. 21788/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1249 m2, k.ú. Staré Mesto, LV č. 7076; parc.č. 21293/44 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2, k.ú. Staré Mesto, LV č. 7076
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 706
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.