Znalecký posudok č. 4/2017 - Ing. Miroslava Juritková

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov:
v k. ú. Staré Mesto:
- parc. č. 21739/1 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 854 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/2 zapísanej na LV č. 8925; parc. č. 21739/31 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 1330 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemkov registra „E“ parc. č. 21738/3, parc. č. 21739/2, parc. č. 8131 a parc. č. 8132 zapísaných na LV č. 8925; parc. č. 21739/20 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, ktorá nie je evidovaná na LV a vznikla z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/2 zapísanej na LV č. 8925, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
v k. ú. Karlová Ves pozemku:
- parc. č. 2981/72 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 2564 m2 zapísaného na LV č. 1425 vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 678
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.