Znalecký posudok č. 73/2016 - Ing. M. Juritková

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN v k.ú. Nivy, parc.č. 15515/46 - ostatné plochy o výmere 29 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 1410/2016 z pozemku registra "E" v k.ú. Nivy, parc.č. 15515/19 - ostatné plochy o výmere 703 m2, zapísaného na LV č. 4438 ako vlastníctvo Hlavného mesta SR Bratislava.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.1.2017 | Počet zobrazení: 1900
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.