Znalecký posudok č. 67/2016 - Ing. Miroslava Juritková

stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na novovzniknutom pozemku registra "C" KN v k.ú. Rača, parc.č. 8509/4 - vodná plocha vo výmere 6m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemkov p.č. 8509/1,2,3 zapísaných na LV č. 7003 pre k.ú. Rača, okres Bratislava III, podľa GP č. 3/2016 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 5527/2,5 a 8509/4 úradne overený Katastrálnym úradom Bratislava dňa 3.2.2016 pod číslom 84/2016.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.11.2016 | Počet zobrazení: 1986
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.