Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801791600

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801791600, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN parc. č. 17331/10 zastavané plochy a nádvorie vo výmere 659 m2, v k. ú. Rača - vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami podľa špecifikácie uvedenej v Čl. II ods. 1) tejto zmluvy.
Uzatvorené dňa: 3.5.2016
Zverejnené dňa: 18.5.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.5.2016 | Počet zobrazení: 672
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.