Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500

Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500, ktorou Povinná osoba vydáva a navracia Oprávnenej osobe vlastnícke právo k nehnuteľnosti – novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2, ktorý vznikol podľa GP oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1544 m2 v katastri nehnuteľností evidovaný bez založeného listu vlastníctva. Uvedeným GP je novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400, vo vlastníctve Povinného. Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.11.2015 | Počet zobrazení: 2372
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.