Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 3430/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m², parc.č. 3449/334 ostatné plochy o výmere 404 m² a parc.č. 3449/335 ostatné plochy o výmere 504 m² v spoluvlastníckom podiele 8/72, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 6181 v prospech vlastníka uvedeného ako strana 2. Uzatvorené dňa: 13.11.2015
Zverejnené dňa: 13.11.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 13.11.2015 | Počet zobrazení: 2277
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.