Kúpna zmluva č. 581/2014

Kúpna zmluva č. 581/2014, ktorej predmetom je 1 nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 3840/11, o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok registra C KN parc. č. 3841/5, o výmere 34 m2, druh pozemku: ostatné plochy, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na Ostravskej ulici, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 10.3.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 16.3.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.5.2015 | Počet zobrazení: 816
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.