Kúpna zmluva č. 549/2014

Kúpna zmluva č. 549/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 9857/1, o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Šoltésovej, zapísaný v KN vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 12.12.2014
Zverejnené dňa: 17.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.12.2014 | Počet zobrazení: 907
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.