Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509261400/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena v povinnosti hl. mesta SR Bratislavy strpieť úprevu jestvujúcich rozvodov, zriadenie a uloženie elektro prípojky a trafostanice k stavbe "Polyfunkčné Centrum Einsteinova ul., Bratislava, Polyfunkčný dom a hotel", pozemok registra "C", parc. č.5105/300 v k.ú. Petržalka LV č.2644. Dátum uzatvorenia: 10.12.2014
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.12.2014 | Počet zobrazení: 927
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.