Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0943 14 00/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0943 14 00/0099, ktorou sa budúci povinný z vecného bremena zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN, k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 258/5 – orná pôda o výmere cca. 33 m² v rozsahu podľa GP č. 11/13/02 vecné bremeno v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzkovanie infraštruktúry; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúcich oprávnených z vecného bremena zapísaných na listoch vlastníctva č. 4830 a č. 4659, teda bude pôsobiť in rem. Uzatvorené dňa: 10.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 11.12.2014 | Počet zobrazení: 741
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.