Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506071400/0099

Uzatvorená dňa 10.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 20 Horúcovod - predĺženie a napojenie Kominárska, ktorý je súčasťou stavby "Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc. č. 21996/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.10.2014 | Počet zobrazení: 687
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.