Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. povinného 28-88-0554-14-00/0099, č. oprávneného 14/452/14/13100/006-ZoS/ZBZ VB

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. povinného 28-88-0554-14-00/0099, č. oprávneného 14/452/14/13100/006-ZoS/ZBZ VB. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy v budúcnosti uzavrú Zmluvu o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku spočívajúceho v povinnosti Budúceho povinného z vecného bremena strpieť na Nehnuteľnostiach dotknutých niektorým zo Stavebných objektov: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie; c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b). Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa. 6.10.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 6.10.2014 | Počet zobrazení: 984
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.