Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805471400

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288805471400, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v práve prechodu peších, prejazdu motorových vozidiel a uloženia a údržby inžinierskych sietí cez pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Staré Mesto, parc. č. 2763/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2, list vlastníctva č. 10, a novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 14/2010 oddelením od pozemku parc. č. 21526 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8213 m2 evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 1656. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa: 6.10.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 6.10.2014 | Počet zobrazení: 998
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.