Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0498 14 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0498 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena umožniť oprávnenému z vecného bremena prejazd motorovým vozidlom a prechod peši cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 21329/2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 73/2014 úradne overenom dňa 5.8.2014 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorý je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10441/5-10,17 a stavieb súp. č. 4923 na parc. č. 10441/6-10, k. ú. Nivy zapísaných na LV č. 3652. Uzatvorené dňa: 22.9.2014
Zverejnené dňa: 23.9.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.9.2014 | Počet zobrazení: 861
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.