Znalecký posudok číslo 12/2014 - Ing.arch. Dagmar Jurovatá

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra "C" parc. číslo 263/4 o výmere 2m2 a v práve uloženia kanalizačnej prípojky na častiach pozemkov registra "C" parc. číslo 263/3 a 263/4 o spoločnej výmere 2m2 v katastrálnom území Čunovo, mestská časť Čunovo, okres Bratislava V. Pozemky nie sú evidované na liste vlastníctva, tvoria časti pozemku registra "E" parcelné číslo 830/1 zapísaného na liste vlastníctva č. 767 podľa geometrického plánu č. 27/2014.
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.9.2014 | Počet zobrazení: 2219
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.