Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505431400/0099

Uzatvorená dňa 18.09.2014 pre účely budúceho zriadenia inžinierskych sietí k stavbe "Administratívno-obytný súbor Mýtna Radlinského, Bratislava " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.21736/1, zapísané na LV č.1656. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.09.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.9.2014 | Počet zobrazení: 793
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.