Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 24 88 0234 14 00

Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 24 88 0234 14 00, ktorou sa zmluvné strany dohodli na zrušení: zápisu pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, v spoluvl. podiele 1/3, zapísaného na LV č. 359 v prospech vlastníka zapísaného na LV č. 1336 a tento pozemok bude zapísaný na LV č. 359 ako spoluvl.: hl. mesta SR Bratislava v podiele 1/6, Marty Poliakovej v podiele 1/18, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/18, Renáty Zuščákovej v podiele 1/36, Jozefa Zuščaka v podiele 1/36; zápis stavby súp. č. 9859 – rodinný dom na parc. č. 5193, k. ú. Podunajské Biskupice, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1336 v prospech hl. mesta SR Bratislavy a táto stavba bude zapísaná na nový list vlastníctva ako spoluvlastníctvo: hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/2, Marty Poliakovej v podiele 1/6, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/6, Renáty Zuzčákovej v podiele 1/12,Jozefa Zuščaka v podiele 1/12. Uzatvorené dňa: 12.9.2014. Zverejnené dňa: 17.9.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 17.9.2014 | Počet zobrazení: 2866
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.