Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502661400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely budúceho zriadenia inžinierskych sietí k rodinnému domu na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Devín ako parc.č.1440/1 a 1466 zapísaných na liste vlastníctva č.3098. Učinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 5.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.9.2014 | Počet zobrazení: 719
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.