Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505181400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505181400/0099 uzatvorená dňa 02.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 101 Prípojka vody a SO 102 Prípojka splaškovej kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčný súbor WEST PARK I, Záhorská Bystrica", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 894/1, 2680/7 a 2677. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.9.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.9.2014 | Počet zobrazení: 717
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.