Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0468 14 00

Uzatvorená dňa 26.08.2014 pre účely zriadenia a uloženia kábelového napájacieho vedenia trolejbusovej trate, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie kábelového napájacieho vedenia trolejbusovej trate k stavbe "Trolejbusová trať Trenčianska" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v Ružinov, parc.č. 15293/4 a 15294/184 zapísaných na liste vlastníctva č. 1664. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.08.2014
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 28.8.2014 | Počet zobrazení: 767
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.