Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2865024641400/0099

Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely budúceho zriadenia kanalizačnej prípojky k stavbe " Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete, lokalita Staré grunty -Sitina" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves, parc.č.535/25, 536/1,536/4 a 2497/1 zapísaných na liste vlastníctva č. 46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 867
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.