Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504201400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504201400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho vecného bremena týkajúceho sa káblového rozvodu VN a NN v rámci stavby "Ukľudnená komunikácia" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.1874/1, zapísanej na liste vlastníctva č.10, parc.č.1868/2 zapísanej na liste vlastníctva č.1656 a registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto parc.č.21506/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 8925. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.7.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2014 | Počet zobrazení: 1081
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.