Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2866502701400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.2866502701400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Riazanská ulica NNK", na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č.12199/1, 22061 zapísaných na liste vlastníctva č.5567, parc.č. 12205/3 zapísané na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2014 | Počet zobrazení: 1030
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.