Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504261400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504261400/0099 uzatvorená dňa 21.07.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Ul. Svornosti, NNK, TS, VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 3308/15, 3308/17, 6070/1, zapísaných na liste vlastníctva č.2, parc.č. 3312/2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1395 a parc.č. 2958/9, nemá založený LV. Pozemok je časťou pozemkovoknižnej parcely č. 1840. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dní zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.7.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2014 | Počet zobrazení: 1009
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.