Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503831400/0099

Uzatvorená dňa 07.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 03 Kanalizačná prípojka splašková a dažďová do vsakov, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Jarovce ako parc. č. 432/8. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 08.07.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.7.2014 | Počet zobrazení: 1048
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.