Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0373 14 00/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0373 14 00/0099. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnostiach –pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 808/2 – ostatné plochy o výmere cca. 78 m² a parc. č. 808/8 – ostatné plochy o výmere 5 m² v rozsahu podľa grafickej identifikácie zo dňa 25. 6. 2014 vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí; právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa bude viazať k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho oprávneného z vecného bremena zapísaným na liste vlastníctva č. 377, teda bude pôsobiť in rem. Uzatvorené dňa: 7.7.2014
Zverejnené dňa: 7.7.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.7.2014 | Počet zobrazení: 879
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.