Znalecký posudok číslo 60/2014 - ÚEOS-Komercia, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C" v k. ú. Devin vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pare.č. 1993/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 a pare.č. 1993/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 28062013 z pozemku registra „C" pare.č. 1993/9 zapísaného na LV č. 2982
 

 
 
 

Aktualizácia: 30.6.2014 | Počet zobrazení: 810
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.