Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803651400. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť právo vstupu a právo vjazdu motorovým vozidlom na účely užívania, realizácie stavby, správy a opráv ciest, parkoviska prechodu a prejazdu k pozemkom vo vlastníctve oprávneného, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21878/2- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 ako aj v povinnosti strpieť vybudovanie, uloženie v zemi a vedenie vonkajšieho rozvodu vody, položeného v zemi, na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nivy a to parc. č. 21895/14 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 29 m2 , zapísaných na LV č. 797, ako aj v povinnosti strpieť toto právo zo strany akýchkoľvek prípadných budúcich nadobúdateľov vlastníckych práv k pozemkom. Uzatvorené dňa: 25.6.2014
Zverejnené dňa: 27.6.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 27.6.2014 | Počet zobrazení: 1041
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.