Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503681400/0099

Uzatvorená dňa 19.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia a prevádzky VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Distribučné rozvody Staviteľská ul. SO 06 - VN prípojka, PS - 06 - Trafostanica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc. č.6154/41 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Rača ako parc. č.4925/102. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.04.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.6.2014 | Počet zobrazení: 848
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.