Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503521400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503521400/0099 uzatvorená dňa 12.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 204 Preložka chodníka ul. Mlynská dolina, SO 207 CDS križovatky č. 490 Mlynská dolina -Valašská ul., SO 208 Prípojka NN pre CDS križovatky č. 490, SO 209 Kamerový dohľad križovatky č. 490 a SO 210 Preložka koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 2671/1, 3890/9, 2910/23, 3888/89, 3888/90, 3888/93, 2910/13, 3888/86, 3888/92, 2910/3, 21599, 5012/1, 2910/3. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené: 13.06.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.6.2014 | Počet zobrazení: 1110
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.