Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502671400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502671400/0099 uzatvorená dňa 26.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena, týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky pre účely územného konania na časti pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa ako parc.č. 3144/4, zapísaný na liste vlastníctva č. 1095. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.5.2014 | Počet zobrazení: 965
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.