Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503051300/0099 zo dňa 13.09.2013, uzatvorený dňa 15. 05.2014, predmetom ktorého je zmena v čl. III ods. 1 a ods. 5 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa lehoty predloženia geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena, znaleckého posudku na určenie odplaty za vecné bremeno a zmena lehoty uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena. Účinnosť Dodatku č.1: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.05.2014
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 20.5.2014 | Počet zobrazení: 1418
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.