ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2231012009601

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22310120211 Názov projektu: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Socio - ekonomická analýza Kód ITMS projektu : 22310120096 Miesto realizácie projektu : Primaciálne námestie č. 1 Číslo Výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.
Zverejnené dňa: 14.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.