Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502271400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502271400/0099 uzatvorená dňa 06.05.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Káblového VN vedenia v rámci stavby "BA, rozšírenie 22kV VN 1109, 1095 do Tr. Ovsište VNK Bratislava, Petržalka" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 5425/9, 5426, 5284/20, 5284/21, 5485/5 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 4027/1, 4030/2, 4030/1, 4031/1a 9225/369. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.05.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.5.2014 | Počet zobrazení: 1156
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.