Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500871400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500871400/0099 uzatvorená dňa 28.03.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 12 Verejný vodovod DN200 - zokruhovanie Kominárska a Račianska, SO 44 Rekonštrukcia stoky Škultétyho ulica a SO 45 Rekonštrukcia verejného vodovodu DN100 na DN300, Ursínyho ulica, ktoré sú súčasťou stavby "Obytný súbor - Škultétyho ulica, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 21995 a pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 12027/2 a 22006/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.4.2014 | Počet zobrazení: 1084
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.