Kúpna zmluva č. 601064213

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 34 vo výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Michalská 14-16, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3815, je v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy s výškou spoluvlastníckeho podielu 1/2, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.3.2014 | Počet zobrazení: 1286
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.