Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800311400/0099

Zmluvné strany sa zaväzujú, že bezprostredne po vybudovaní Polyfunkčného objektu Paulínyho ulice a jeho geodetickom zameraní uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena na časti pozemku parc. č. 21375/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 453 m2 a parc. č. 21375/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 131 m2, na zriadenie vecného bremena vo výmere 3 m2 podľa novovytvoreného geometrického plánu, ktorý bude súčasťou tejto Zmluvy o zriadení vecného bremena. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 19.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.2.2014 | Počet zobrazení: 1442
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.