Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099 uzatvorená dňa 06.02.2014 za účelom odplatného prevodu časti nehnuteľností - pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parcela č. 2616/31, 2620/16, 2621/3, 2625/9, 2625/10, 2627/11, 2627/10, 2627/22, 2627/24, 2627/23, zapísaných na liste vlastníctva č. 2592 dotknutých stavbou "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská-Dúbravská" v rozsahu podľa geometrického plánu vyhotoveného po geometrickom zameraní skutočného realizovania predmetnej stavby. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 6.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.2.2014 | Počet zobrazení: 4055
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.