Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500151400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO P 1 Prekládka vodovodu 2x DN 880 a SO P 4 Prekládka kanalizácie DN 400 pri vežiakoch, ktoré sú súčasťou stavby "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava- preložky inžinierskych sietí" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 1000/6, 21462/20 a parc.č.21466/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.2.2014 | Počet zobrazení: 1434
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.