Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500131400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500131400/0099 uzatvorená dňa 04.02.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO P 2 Prepojenie existujúcich vodovodov na Žižkovej ul. vodovodom DN 200, SO P 3 Rekonštrukcia vodovodu DN 80 na DN 200 v Žižkovej ul. a SO P 5 Priechodný kanál pre prekládku vodovodu k stavbe " Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava - preložky inžinierskych sietí a pre stavebný objekt SO E 130 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Nábrežie arm. gen. L.Svobodu na DN 800 k stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 956/25, 100/6, 1022/6, 21462/7, 21462/20, 22370/1, 22370/9, 22370/13 a parc.č. 22372/14. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.2.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.2.2014 | Počet zobrazení: 1642
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.