Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099 uzatvorená dňa 28.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebných objektov SO 02.1 Splašková kanalizácia vetva S, SO 02.2 Splašková kanalizácia vetva S.1, SO 02.3 Kanalizačné splaškové prípojky, SO 04.1 Verejný vodovod, SO 05.1 STL plynovod DN 80 vetva P, SO 06 Vonkajšie NN rozvody vrátane kioskovej trafostanice TS 1x630 kVa, ktoré sú súčasťou stavby Obytný súbor "Dobré bývanie" Bratislava-MČ Záhorská Bystrica, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc.č. 55/7, 1029/1, 1029/2, 1240. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.1.2014 | Počet zobrazení: 1559
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.