Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191300/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506191300/0099 uzatvorená dňa 21.01.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia stavebného objektu SO 01 Kanalizácia k stavbe "Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu kanalizácia - Prievoz", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružnov ako parc.č. 3142/1,2,4, 3127/27,28,29 a 3127/15. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.1.2014 | Počet zobrazení: 1600
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.