Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 068806311300

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to: stavby so súp. č. 1645 - MŠ Osuského 10, situovanú na pozemku registra „C" KN, parc. č. 1185, zapísanú na L V č. 2159, pozemku registra „C" katastra nehnuteľností, pare. č. 1185 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1508 m2 , zapísaný na L V č. 1748 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 1186 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2 , zapísaný na L V č. 1748. Uzatvorené dňa: 9.1.2014
Zverejnené dňa: 10.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.1.2014 | Počet zobrazení: 1846
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.