Kúpna zmluva č. 120000413

Kúpna zmluva na prevod garáže - nebytového priestoru č. 2-902, l.p. bytového domu Istrijská 12,14,16,18 súpisné číslo 6079 v Bratislave, na ulici Istrijská číslo vchodu 12, ktorá je vybudovaná na pozemkoch registra „C"KN pare. č. 105, 106, 107, 112, LV č. 2980, k.ú. Devínska Nová Ves, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu uvedených v čl. III. tejto zmluvy vo veľkosti 1866 / 251882 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch evidovaných ako parcely registra „C": parcela č. 105, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2, parcela č. 106, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2, parcela č. 107, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2, parcela č. 112, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, na ktorých je bytový dom postavený, zapísaných na liste vlastníctva č. 2980, k. ú. Devínska Nová Ves, ktorého veľkosť je 1866/251882. Uzatvorené dňa: 30.12.2014
Zverejnené dňa: 9.1.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.1.2014 | Počet zobrazení: 1310
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.